Zjazd Delegatów Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) w Budvie, Czarnogóra w dniu 2 czerwca 2015 r przyjął uchwałę dotyczącą negocjacji transatlantyckich umów o wolnym handlu TTIP i usługach TiSA. Treść uchwały:

"Stwierdzając, że negocjacje w sprawie TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne) zostały wznowione w największej tajemnicy,

Z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez EFJ i inne organizacje społeczne na rzecz przejrzystości w odniesieniu do TTIP, opisane w najnowszym raporcie Komitetu Sterującego EFJ,

Uważa, że ​​należy jak najszybciej zmobilizować opinię publiczną, aby udaremnić zawarcie transatlantyckiego porozumienia o wolnym handlu między UE i USA, które negocjatorzy chcą sfinalizować podczas "NATO gospodarczego" pod koniec bieżącego roku;

Odnotowując z zadowoleniem sukces akcji, która miała miejsce w dniu 18 kwietnia i fakt, że petycję "Stop Tafta" podpisało prawie 2 mln osób (TAFTA – Transatlantic Free Trade Area, Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu),

Wyraża zadowolenie, że sukces tej mobilizacji społecznej doprowadził do ​​przyjęcia przez Komisję Spraw Ogólnych i Stosunków Międzynarodowych parlamentu Walonii uchwały, wzywającej do zawieszenia negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) między UE i USA,

Odnotowując, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego oraz Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego odrzuciły jeden z najbardziej niebezpiecznych instrumentów partnerstwa transatlantyckiego: mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-państwo (Inwestor-State Dispute Settlement ISDS),

Przypominając, że Unia Europejska uważa, że ​​mechanizm ISDS „nie jest niezbędny” w TTIP,

Wiedząc, że mechanizm ten ma na celu stworzenie prywatnych sądów arbitrażowych, które pozwoliłyby omijać sądy krajowe i oddać decyzje sądowe międzynarodowemu arbitrażowi bez niezależnego nadzoru i prawa do odwołania,

Z przekonaniem, że protest ograniczony tylko do ISDS nie wystarczy do zablokowania tego traktatu, którego zawarcie będzie szkodliwe dla pracowników po obu stronach Atlantyku,

Przypominając, że w dniu 14 czerwca 2013 roku Komisja Europejska otrzymała mandat od wszystkich państw członkowskich do prowadzenia negocjacji z USA w sprawie Transatlantyckiej Strefy Wolnego Handlu (TAFTA), dzięki której ma powstać ogromny rynek wolnego handlu między UE i USA, wykraczający poza porozumienia WTO (World Trade Organization, Światowej Organizacji Handlu),

Podkreślając, że obywatele nie byli informowani o negocjacjach odbywających się w największej poufności pomiędzy garstką negocjatorów, ekspertów, wybranych na podstawie nie znanych kryteriów, i lobbystów,

Zwracając uwagę, że te same obawy dotyczą umowy o handlu usługami TiSA (Trade in Service Agreement), która jest przedmiotem negocjacji pomiędzy 23 państwami, w tym UE, USA i kilkoma krajami europejskimi spoza UE, która może mieć wpływ na suwerenność poszczególnych krajów w kwestii regulacji dotyczących usług publicznych, w tym mediów publicznych,

Pilnie wzywa do wzmocnienia działań przeciwko proponowanemu utworzeniu dużego rynku transatlantyckiego, który – jak coraz wyraźniej widać - jest projektem liberalizacji obu gospodarek, amerykańskiej i europejskiej.

Zobowiązuje Komitet Sterujący EFJ:

• Do kontynuowania walki o pełny dostęp do informacji z negocjacji umów TTIP i TiSA.

• Do kontynuowania sprzeciwu wobec wszystkich tajnych negocjacji, tak długo, dopóki nie będzie przejrzystej informacji publicznej na temat treści negocjacji.

• Do wskazania w jaki sposób umowy TTIP i TiSA wpłyną na prawa dziennikarzy, w szczególności na:

o Wolność słowa i wolność prasy

o Wolność informacji i prawo dostępu do informacji

o Prawo pracy (konsekwencje dla dziennikarzy zatrudnionych na podstawie umów i dziennikarzy freelancerów)

o Prawa autorskie dla dziennikarzy

o Pełną suwerenność narodową w regulacjach dotyczących publicznej radiofonii i telewizji, włączając finansowanie publiczne

o Utrzymanie demokratycznych praw obywatelskich dotyczących dziennikarstwa.

 

• Po zidentyfikowaniu konkretnych zagrożeń do:

o poinformowania organizacji dziennikarskich i dziennikarzy zrzeszonych w EFJ o tych zagrożeniach za pomocą odpowiednich środków, również poprzez stronę internetową EFJ,

o wzmocnienie działań EFJ w tym zakresie,

o kontynuowania i wzmacniania sojuszy z organizacjami zajmującymi się ochroną praw obywatelskich, w odniesieniu do negocjacji TTIP i TiSA,

o kontynuowania działań lobbingowych EFJ, uwzględniających obawy dziennikarzy co do sposobu negocjacji  umów TTIP i TiSA i ich możliwych konsekwencji

o wzmocnienie "STOP TTIP/TiSA" - współpracy z ETUC (European Trade Union Confederation, Europejskią Konfederacją Związków Zawodowych) i innymi organizacjami społecznymi poprzez zapoznanie ich z obawami dziennikarzy, na przykład poprzez udział w konferencjach prasowych."

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl