Po przeprowadzonym 16 czerwca w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI) głosowaniu w sprawie dyrektywy o tajemnicy handlowej, Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ), Europejska Unia Nadawców (EBU), Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet (ENPA ) i Europejskie Stowarzyszenie Mediów Magazynowych (EMMA) ponawiają wezwanie do stanowczej ochrony wolności mediów i prawa do informacji.

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) wprowadziła do dyrektywy zapisy przeciwdziałające potencjalnym ograniczeniom dla dziennikarzy, którzy w interesie publicznym analizują i śledzą działalność biznesową. Tekst, który był przedmiotem głosowania słusznie wskazuje, że dyrektywa nie może naruszać wolności i pluralizmu mediów, zapisanych w unijnej Karcie Praw Podstawowych. Przypomina ponadto, że "państwa członkowskie szanując wolność prasy i mediów (...) muszą zagwarantować, aby ​​dyrektywa o tajemnicy handlowej nie ograniczała działalności dziennikarskiej, w szczególności dziennikarstwa śledczego, ochrony źródeł informacji, oraz prawa społeczeństwa do bycia poinformowanym ".

Jednakże tekst ten nadal zawiera niejednoznaczne sformułowania, które nakładają na dziennikarzy, zobligowanych już przecież zasadami etyki dziennikarskiej, obowiązek "uzasadnionego wykorzystania" pozyskanych informacji. To może prowadzić do autocenzury, jeśli dziennikarze nie będą pewni, że ich prawo do śledztwa dziennikarskiego nie może zostać zakwestionowane na podstawie dyrektywy o tajemnicy handlowej. W połączeniu z bardzo szeroką definicją "tajemnicy handlowej" sytuacja prawna dziennikarstwa śledczego stanie się niepewna, co z kolei spowoduje nadmierną ostrożność mediów. Europejskie organizacje reprezentujące media podkreślają, że rozstrzygnięcie zasadności wykorzystania informacji może być oceniane jedynie przez sędziego.

Ponadto, trzeba zwrócić uwagę na zapis, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres ograniczeń dla wolności mediów, zgodnie z ich przepisami krajowymi i prawami konstytucyjnymi. W tym aspekcie tekst poddany pod głosowanie w PE jest bardzo niejasny.

Parlament Europejski rozpocznie teraz trójstronne negocjacje z Radą Europejską i Komisją Europejską, w celu uzgodnienia ostatecznej wersji dyrektywy. EFJ, EBU, EMMA i ENPA wzywa instytucje UE do uwzględnienia zaproponowanych zmian i jednocześnie ponawia apel o dalsze konieczne zabezpieczenia, które spowodują, że dyrektywa o tajemnicy handlowej nie będzie ograniczać wolności mediów.

Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) na stronie internetowej EFJ.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl