Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 28 czerwca 2014 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 r.;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2011 r. do czerwca 2014 r.;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2011-2014;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
 9. Wybór Prezesa Zarządu;
 10. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2017;
 11. Dyskusja o programie działania na następny rok;
 12. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
 13. Wolne wnioski; dyskusja;
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zostały opublikowane na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

 


 

tel. (22) 405-66-30 
e-mail:sws@sws.org.pl 
www.sws.org.pl 
biuro czynne: poniedziałek 11.00-16.00 
piątek 10.00-14.00 

Wiadomość rozesłana zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.). Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości prosimy o wiadomość zwrotną.

 
 
 
 
Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl