Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja (kontynuatora prawnego ZZPT TVP SA Wizja) w sprawie udziału pracowników w strajku

Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym, wszczętym pismem Wizja/82/2009 i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności a w konsekwencji przeprowadzenie referendum strajkowego, w którym 72,02 % głosujących z 51,19% tj. 1274 pracowników TVP (tj. 1274 przy minimum wynoszącym 865) opowiedziało się ZA strajkiem, uprawnia Związek do podjęcia akcji strajkowej.

Strajk będzie legalny w świetle art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponieważ sytuacja Spółki jest trudna, Związek zdecydował się na przeprowadzenie godzinnego strajku ostrzegawczego, licząc, że pracodawca podejmie rozmowy ze Związkiem w celu realizacji postulatów sporu zbiorowego, mimo podpisania protokółu rozbieżności na etapie mediacji.

Jednym z podstawowych przedmiotów sporu zbiorowego jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy w TVP w zawodach twórczych i technicznych będzie istniało wyłącznie zatrudnienie etatowe, pracodawca zaprzestanie zatrudnienia osób na umowach cywilno-prawnych w tych zawodach, jak również nie będzie korzystał z firm zewnętrznych dostarczających takie usługi.

Pracodawca nie dość, że nie spełnił żądań Związku w sporze i wycofał się z podjętych już zobowiązań do powołania zespołów roboczych ds. opracowania zmian w regulaminach pracy i wynagradzania w kierunkach proponowanych przez Związek, to dodatkowo podjął działania całkowicie sprzeczne z żądaniami Związku tj. podjął uchwałę o wyprowadzeniu części zadań w zawodach twórczych do firmy zewnętrznej (czyli outsourcing’u usług w części zawodów twórczych).

Te działania pracodawcy, wprost sprzeczne z żądaniami stawianymi przez Związek w sporze zbiorowym oraz wynik referendum strajkowego, upoważniają Związek do W PEŁNI LEGALNEJ AKCJI STRAJKOWEJ.

Za organizację i przebieg strajku odpowiedzialny jest wyłącznie Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja. Żaden z pracowników biorących udział w strajku nie może być z tego powodu pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności.

Inne związki zawodowe mogą poprzeć strajk organizowany przez ZZPTiTMP Wizja w dowolnej formie, również poprzez zachęcanie swoich członków do czynnego uczestnictwa w akcji strajkowej.

Udział w strajku mogą wziąć wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami ZZPT iTMP Wizja, członkami innych związków zawodowych czy też nie są członkami żadnego związku zawodowego. Strajkować może każdy pracownik, który uważa, że jego pracownicze interesy zostały naruszone poprzez niespełnienie przez pracodawcę postulatów podnoszonych w sporze zbiorowym. Prawo do udziału każdego pracownika w strajku wynika z art. 2 powołanej wyżej ustawy, gdyż związek zawodowy przystępując do sporu zbiorowego reprezentuje interesy nie tylko swych członków, ale wszystkich pracowników.

Uczestnictwo w strajku jest osobistym prawem każdego pracownika. Udział jest całkowicie dobrowolny. Pracownik może przyłączyć się do strajku od początku lub w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Może też w każdym czasie zrezygnować z czynnego udziału w strajku.

Za czas udziału w strajku pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl