W  przegłosowanej 16 maja b.r.  nowelizacji k.k.  znalazły się zapisy dotyczące rozszerzenia zakresu obowiązywania art. 212  k.k., który mówi, że „"kto dopuszcza się pomówienia "za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Do art. 212 dopisano paragraf 2a., który stwierdza, że "tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w § 1 albo po jego popełnieniu tworzy fałszywe dowody na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłania inne osoby do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią". W ocenie Zarządu Głównego SDP oznacza to stworzenie nowego typu przestępstwa, polegającego na "tworzeniu fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu" i oznacza zaostrzenie zakresu obowiązywania art. 212 k.k.  Szczególnie bulwersujące jest przy tym objęcie tego przestępstwa ściganiem z urzędu w sytuacji, gdy samo pomówienie ściga się na podstawie prywatnej skargi.

Proponowana regulacja prawna jest więc  utrwaleniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymywanie w nim represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii, co dla dziennikarzy jest szczególnie dotkliwe, o czym przekonujemy się na co dzień w swojej pracy. ZG SDP stanowczo protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k. 

Zarząd Główny SDP podkreśla, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Proponowana regulacja prawna budzi nasz zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa. Dlatego ZG SDP apeluje do Senatu i Prezydenta  o wycofanie się  z tej zmiany i po raz kolejny apeluje do Parlamentu o całkowitą likwidację art. 212 k.k. 

 W imieniu SDP:

Krzysztof Skowroński - prezes SDP

Witold Gadowski - wiceprezes SDP

Jolanta Hajdasz - wiceprezes SDP

Jadwiga Chmielowska - sekretarz generalny SDP

Aleksandra Rybińska - skarbnik ZG SDP

Maria Giedz - członek ZG SDP

Wanda Nadobnik - członek ZG SDP

Mariusz Pilis - członek ZG SDP

Piotr Legutko - członek ZG SDP

Stefan Truszczyński - członek ZG SDP

Marek Palczewski - członek ZG SDP

Tadeusz Woźniak - członek ZG SDP

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl