Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP solidaryzuje się ze stanowiskiem naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego i obejmuje monitoringiem proces RDI z Janem Grabowskim.

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom opublikowała stanowisko negatywnie oceniające rzetelność prac naukowych Jana Grabowskiego 7 czerwca 2017 roku. Opinia ta, podpisana przez 134 polskich naukowców, została wydana bezpośrednio po nagłośnieniu medialnym w 2017 roku informacji Jana Grabowskiego o rzekomym „zamordowaniu 200 000 Żydów przez Polaków”. W swoim stanowisku polscy naukowcy podkreślili, iż w licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych Jan Grabowski fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni zagłady Żydów. Naukowcy zwrócili także uwagę, iż Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami, pomijając kontekst historyczny opisywanych wydarzeń, np. pomijając lub bagatelizując fakt, iż za ukrywanie Żydów podczas okupacji niemieckiej wymierzana była Polakom przez Niemców kara śmierci. Naukowcy napisali m.in.: „Grabowski nie przestrzega podstawowych zasad rzetelności badacza”, „buduje konstrukcje propagandowe”, „eliminuje kluczowe fakty”, „nie ma nic wspólnego z nauką”, „sprzeniewierza się powołaniu naukowca”. W listopadzie 2018 r. Jan Grabowski złożył pozew przeciwko RDI. Domaga się w nim od Fundacji przeprosin.

Historyk prof. Jan Grabowski wykłada na Uniwersytecie w Ottawie. Specjalizuje się w historii Holocaustu. Jest współzałożycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom powstała w 2013 r. dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, oraz na temat niemieckich obozów koncentracyjnych. Obok tego celem Reduty jest propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Reduta ma także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP istnieje od 1996 r. i stanowi komórkę organizacyjną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, powołaną w celu obrony wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a szczególnie swobody w docieraniu do źródeł informacji, wolności wyrażania opinii i związanej z tym odpowiedzialności. Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi istotne zagrożenie naruszenia prawa w zakresie wolności słowa, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP działając w interesie społecznym będzie obserwatorem w/opisanego procesu w charakterze amicus curiae tzn. „przyjaciela sądu”.

Sprawa toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Pełna treść stanowiska 134 naukowców wspierających stanowisko RDI

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl