Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wraz z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza do udziału w konkursie pt. „Trzeci sektor w mediach”.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarek i dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn. W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w trzech egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w jednym egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i kasety nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez  Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Oddział SDP. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta, promocja idei dobra wspólnego, wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu), rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich, walory edukacyjne i atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Zgłoszenia wraz z materiałami należy przesyłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, z dopiskiem „Trzeci sektor w mediach”. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 14 listopada 2017 r. do godziny 15 (decyduje termin wpływu).

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada br. oraz opublikowane w mediach.

isb

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl