Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany corocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, który jest równocześnie sponsorem nagrody o wysokości 3 tys. złotych.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn.

W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i kasety nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, 10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1, z dopiskiem: TRZECI SEKTOR.

Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, które tworzą: Monika Falej (ROPMO), Andrzej Dramiński (SDP) i Zbigniew Piszczako (SDP).

Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta, promocja idei dobra wspólnego, wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu), rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich, walory edukacyjne i atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Termin zgłaszania wniosków w 2015 roku upływa z dniem 30 listopada.

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 5 grudnia br. oraz opublikowane w prasie.

Kontakt z organizatorem: tel. 503 680 500, e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com.

Ireneusz St. Bruski

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl