Po miesiącach przygotowań i podpisaniu w dniu 4 grudnia 2014 roku protokołu ustaleń z Europejską Federacją Dziennikarzy (EFJ) oraz pozostałymi partnerami medialnymi, Rada Europy oficjalnie uruchomiła platformę internetową  promującą bezpieczeństwo  dziennikarstwa i dziennikarzy.

Platforma ma na celu poprawę bezpieczeństwa dziennikarzy, pokazywanie zagrożeń i przemocy wobec pracowników mediów i wspieranie mechanizmów wczesnego ostrzegania i reagowania w ramach Rady Europy.

Wszystkie przypadki fizycznego atakowania dziennikarzy lub próby prawnego ograniczenia wolności mediów, będą przekazywane przez organizacje partnerskie (EFJ, IFJ, RSF, AEJ i Article19) i rejestrowane. Każdy zarejestrowany przypadek naruszenia bezpieczeństwa dziennikarzy lub wolności mediów będzie oznaczony kodem alarmowym stosownym do poziomu zagrożenia.

    "Bezpieczeństwo dziennikarzy to podstawa istnienia wolnych i niezależnych mediów  w naszej demokracji. Doceniamy ten znaczący krok podjęty przez Radę Europy w kierunku   zobowiązania państw członkowskich do poszanowania wolności mediów" powiedział Mogens Blicher Bjerregård.

Gdy państwo członkowskie jest bezpośrednio wskazane przez partnera informującego o przypadku naruszenia bezpieczeństwa dziennikarzy lub wolności mediów,  może ono  aktualizować na platformie informacje o działaniach, jakie zostały podjęte przez odpowiednie organizacje lub instytucje krajowe.

    "Zachęcamy organizacje stowarzyszone w EFJ, aby zgłaszały natychmiast wszystkie przypadki naruszenia wolności mediów. Pomoże to wywrzeć presję na państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, aby działały zgodnie z międzynarodowymi standardami w tym zakresie "dodał Blicher Bjerregård.

Co jest uważane za naruszenie wolności mediów?

Na adres sdp@sdp.pl lub bezpośrednio efj@ifj.org można zgłaszać następujące zagrożenia i naruszenia:

    Naruszenie nietykalności cielesnej dziennikarza

Zabójstwa, przemoc, groźby lub inne ataki na nietykalność cielesną dziennikarzy, członków ich rodzin oraz innych osób związanych z mediami, blogerów, pisarzy, obrońców praw człowieka występujących w interesie publicznym.

    Nękanie dziennikarzy

Nękanie dziennikarzy, mediów i osób związanych z mediami, zagrożenia prywatności dziennikarzy, zagrożenia utraty mienia, utraty  zatrudnienia, przemocy psychicznej, zastraszania/cyberprzemocy.

     Bezkarność

Bezkarność w wyżej wymienionych przypadkach, problemy ze śledztwami  i ściganiem przestępstw przeciwko dziennikarzom i innym podmiotom medialnym.

     Zagrożenia dla źródeł informacji dziennikarskich

Zagrożenia dla poufności źródeł informacji dziennikarskich lub zagrożenia dla nietykalności cielesnej samych informatorów z powodu ich współpracy z dziennikarzami, mediami i organizacjami broniącymi praw człowieka.

    Czyny, których celem  jest ograniczanie wolności mediów

Czyny, których celem jest ograniczanie wolności mediów, w tym zastraszanie prawne i polityczne oraz tworzenie ram prawnych ograniczających wolność mediów:

a. Zastraszanie prawne (nadużywanie prawa o zniesławieniu, ustaw antyterrorystycznych, ustaw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, chuligaństwa i ekstremizmu)

b. Zastraszanie polityczne (w tym język nienawiści)

c. Ramy prawne ograniczające wolność mediów

     Inne

Przeprowadzone z nadużyciem lub nieuzasadnione blokowanie stron internetowych związanych z mediami oraz platform społecznościowych, a także cenzura, hackerstwo, itd

Na platformie internetowej  znajdą się tylko przypadki naruszeń mających miejsce w krajach członkowskich Rady Europy. Oprócz Białorusi, wszystkie organizacje dziennikarskie stowarzyszone w EFJ są w krajach, które są członkami Rady Europy.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl