Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłasza III edycję Konkursu o Polsko-Ukraińską Nagrodę SDP. Konkurs realizowany jest we współpracy z partnerskimi organizacjami dziennikarskimi na Ukrainie ze środków własnych SDP. Celem konkursu jest promowanie niezależnych dziennikarzy ukraińskich zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Wysokość nagród to 3.000, 2.000 oraz 1.000 zł

Termin nadsyłania prac mija 12 grudnia 2014r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali nagród SDP planowanej na koniec stycznia 2015r.

Poniżej publikujemy regulamin Konkursu

Regulamin konkursu
o Polsko-Ukraińską Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2013

 

§ 1.

 1. W Konkursie o nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwanym dalej „Konkursem”, mogą uczestniczyć dziennikarze ukraińscy wyróżniający się zaangażowaniem w sprawy publiczne lub społeczne, bez względu na przynależność organizacyjną lub brak takiej przynależności.
 2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w partnerstwie z Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy .

§ 2.

 1. Do Konkursu można zgłosić materiały opublikowane w ukraińskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie w okresie od 1 września  2013  r. do 30 września 2014 r.
 2. Zgłoszenie może obejmować nie więcej, niż trzy publikacje tego samego autora. Roczniki czasopism będą rozpatrywane jedynie wyjątkowo, a cykle mogą obejmować najwyżej trzy wybrane odcinki.
 3. Zgłoszony materiał powinien opisywać wycinek życia społecznego lub publicznego na Ukrainie, w jego pozytywnym lub negatywnym wymiarze.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie karty zgłoszenia (może
  ją złożyć autor/autorzy, a także redakcja prasowa, radiowa, telewizyjna lub internetowa) wraz z oświadczeniem autora / autorów dotyczącym praw autorskich (załącznik do Regulaminu) oraz załącznikami, o których mowa w ust. 7.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2014 roku. O zachowaniu terminu  decyduje data otrzymania zgłoszenia.
 6. Zgłoszenie należy wysłać na adres następującej organizacji:

Narodowy Związek Dziennikarzy Ukraińskich – NSJU

Khreschatyk 27 A,

01001 KIEV,

Ukraina

http://nsju.org

 

 1. Zgłoszenie należy złożyć w sześciu egzemplarzach, załączając 6 egz. wycinków prasowych lub 6 egz. płyt CD / DVD.
 2. Wycinki i płyty powinny mieć oznaczoną datę i miejsce publikacji oraz długość nagrania i mogą zawierać jedynie prace zgłaszane na konkurs.
 3. Zgłoszenie może obejmować prace indywidualne lub zespołowe. Warunkiem przyjęcia pracy jest jej twórczy (autorski) charakter.
 4. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.
 5. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

§ 3.

 1. Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznaje Jury Główne, w skład którego wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (NSJU) oraz Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy (NMPU).
 2. Każda z organizacji, o których mowa w ust. 1 wskazuje po dwóch członków Jury Głównego.
 3. Funkcję przewodniczącego Jury Głównego obejmuje jeden z dwóch członków Jury, wskazanych wcześniej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
 4. Udział w Jury Głównym jest nieodpłatny i honorowy.
 5. Członkowie Jury Głównego mają prawo zgłosić do konkursu publikacje według swego uznania, poza nadesłanymi przez autorów lub redakcje.
 6. Od decyzji Jury Głównego odwołanie nie przysługuje.
 7. W przypadku ustalenia po przyznaniu nagrody, że zgłoszony materiał narusza prawa autorskie osób trzecich albo zgłoszenie nastąpiło z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego, Jury Główne może odebrać nagrodę.
  Wówczas nagroda podlega zwrotowi.

§ 4.

 1. Materiały zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie według następujących kryteriów:
 2. rzetelności, a zwłaszcza oddzielania informacji od opinii i komentarzy tak,
  by odbiorca mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną oraz - w przypadku kontrowersji - mógł poznać wszystkie stanowiska, przedstawione w sposób bezstronny;
 3. wartości informacyjnej, tzn. podania komunikatywnie informacji opartych
  na wiarygodnych i dokładnie sprawdzonych źródłach, przestrzegania ścisłości terminologicznej oraz ujęcia w szerszym kontekście przedstawianej informacji czy problemu,
 4. walorów formalnych, tzn. jakości stylu i języka, bądź narracji filmowej
  czy dźwiękowej, czytelności sformułowań, logiki wywodu oraz zwięzłości, jednak bez pominięcia istotnych dla tematu faktów i okoliczności.
 5. Prace powinny być poświęcone któremuś z takich tematów jak: walka o demokrację i wolność, rozwój samorządów zwalczanie korupcji, wprowadzanie transparentności rządzenia i tym podobne.
 6. Oceniając zgłoszone materiały pod kątem kryteriów określonych w ust. 1 Jury Główne bierze również pod uwagę, czy mają one szansę
  na zainicjowanie zmiany sposobu myślenia na temat wolności słowa wśród obywateli Ukrainy, oraz  roli niezależnych mediów w budowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

§ 5.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia  12 stycznia 2015 roku. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi pod koniec stycznia  2014 roku w Warszawie.
 2. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Narodowej Unii Dziennikarzy Ukrainy oraz Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy, a także na łamach czasopisma "Forum Dziennikarzy".

§ 6.

 1. W ramach Konkursu przyznaje się następujące nagrody:

Główna Nagroda                                              3 000 zł

Nagroda za drugie miejsce                             2 000 zł

Nagroda za trzecie miejsce                            1 000 zł

 1. W przypadku przyznania nagrody za materiał o autorstwie zbiorowym, jej wypłata następuje po złożeniu przez autorów oświadczenia na piśmie, wskazującego ich wkład twórczy, wyrażony w formie procentowej.
 2. Od kwoty wypłacanych nagród zostanie potrącony podatek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

§ 7.

 1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Nieuzyskanie nagrody w Konkursie nie uprawnia do występowania
  z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ani organizacji partnerskich wskazanych w §3.
 3. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ani organizacje partnerskie wskazane w § 3 nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez uczestników Konkursu praw osób trzecich (w tym praw autorskich lub dóbr osobistych)
  albo inne uchybienie przez uczestników obowiązującemu porządkowi prawnemu.

§ 8.

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronach internetowych: http://nmpu.org.ua/,      http://www.nsju.org/

oraz są dostępne pod następującym adresem elektronicznym: sekretarHYPERLINK "mailto:profpres@gmail.com"@HYPERLINK "mailto:profpres@gmail.com"profspilka.org.ua oraz admin@nsju.org

 1. W sprawach nieujętych w Regulaminie ma zastosowanie Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu  3 listopada 2014 roku

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO KONKURSU O POLSKO – UKRAIŃSKĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Pracę zgłasza (niepotrzebne skreślić): 


………..…………………………………(dziennikarz)

 

…………………………………….…… (redakcja)

 

Dane autora:
 

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

E-mail

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Dane redakcji zgłaszającej pracę:

 

Nazwa

 

 

Adres

 

 

Dział

 

 

Redaktor

 

 

Telefon

 

 

Faks

 

 

E-mail

 

 

 

* W przypadku zmiany wskazanego w formularzu zgłoszeniowym adresu i danych kontaktowych, uczestnik konkursu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora na piśmie, podając nowy adres i dane kontaktowe.

 

Informacje o pracy zgłoszonej do konkursu:

 

Tytuł (ewentualnie podtytuł)

 

 

Data publikacji (emisja)

 

 

Miejsce publikacji (emisji)

 

 

 

Data i czytelny podpis (osoba lub instytucja zgłaszająca utwór)

 

..........................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie
dla potrzeb konkursu o Nagrody SDP 2012 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.).

 

Data i podpis autora zgłoszonego utworu

 

..........................................................................................................

 

 

 

Załącznik

do Karty Zgłoszenia do Konkursu

 

OŚWIADCZENIE
(wypełnia autor utworu lub podmiot posiadający prawa autorskie)

 

 1. Oświadczam / y, że:
 2. przysługują mi / nam wyłączne prawa autorskie do utworu ………………………. ……………………….. zwanego dalej „Utworem” w pełni / w następującym zakresie (niepotrzebne skreślić): …………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………...
 3. Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych ani nie jest obciążony pod jakimkolwiek tytułem prawnym,
 4. Utwór:
 1. nie jest przedmiotem licencji na rzecz osób trzecich,
 2. jest przedmiotem licencji na rzecz ……………………………., której zakres nie stoi w sprzeczności z zakresem licencji określonym w ustępach poniższych.

(niepotrzebne skreślić – wybrać a albo b)

 

 1. Niniejszym udzielam / y na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz następujących organizacji dziennikarskich Narodowa Unia Dziennikarzy Ukraińskich oraz Niezależny Związek Zawodowy Mediów Ukrainy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu na okres 3 lat.

 

 1. W okresie wskazanym w ust. 2 licencja nie będzie mogła zostać przeze mnie / przez nas odwołana ani wypowiedziana.

 

 1. Licencja obejmuje wprowadzanie do pamięci komputera, a także utrwalanie, zwielokrotnianie, opublikowanie, rozpowszechnianie oraz wprowadzanie egzemplarzy
  do obrotu w trzech wersjach językowych (ukraińskiej, polskiej i angielskiej)
  na następujących polach eksploatacji:

 

 1. w piśmie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Forum Dziennikarzy”;
 2. w Internecie na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich www.sdp.pl ;
 3. na stronach internetowych następujących organizacji dziennikarskich: Narodowa Unia Dziennikarzy Ukraińskich www.nsju.org oraz Niezależny Związek Zawodowy Mediów Ukrainy www.nmpu.org.ua oraz publiczne odtwarzanie podczas spotkań, konferencji, debat i uroczystości, organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich lub organizacje wymienione w lit. c).

 

 1. Z tytułu eksploatacji na polach wymienionych w ust. 4 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ani organizacje wymienione w lit. c) nie będą osiągać zysku (eksploatacja w celu niekomercyjnym).

 

 1. W uzasadnionych przypadkach warunki licencji mogą zostać zmienione w porozumieniu
  z licencjobiorcami, przy zachowaniu formy pisemnej.

 

(Data i czytelny podpis autora zgłoszonego utworu / podmiotu posiadającego prawa autorskie)


..........................................................................................................

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl