Uchwały i apele Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP z 24-25 kwietnia 2015r

Uchwała o stanie mediów publicznych 

Uchwała nr. 2 - Media publiczne 

Uchwała nr. 3 - KRRiTV

Stanowisko w.s. mediów regionalnych i lokalnych niepublicznych  

Uchwała nr 9 - w.s. dymisji Juliusza Brauna ze stanowiska Prezesa TVP S.A.

Uchwała nr. 17 dot. zmian w ustawie "Prawo Prasowe".

Apel SDP w.s. finansowania publicznej radiofonii i telewizji

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

Prezydent RP  Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP

Radosław Sikorski, Prezes Rady Ministrów RP

Ewa Kopacz

Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

w sprawie finansowania publicznej radiofonii i telewizji

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich obradujący w Kazimierzu Dolnym 25 kwietnia 2015 r. domaga się wniesienia do laski marszałkowskiej, a następnie uchwalenia przez Sejm RP ustawy wprowadzającej taki system finansowania działalności publicznej radiofonii i telewizji, który zagwarantuje tym mediom możność rzeczywistego wykonywania misji nałożonej na nie przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP uznaje za niedopuszczalne dalsze trwanie sytuacji, w której mało skuteczny system poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego upośledza zdolność mediów publicznych do właściwej realizacji ich ustawowych obowiązków, służy zarządom tych mediów za usprawiedliwienie dla komercjalizacji ich oferty programowej, zwłaszcza TVP SA, powoduje marginalizację oddziałów regionalnych TVP SA oraz ogranicza rozwój i zubaża ofertę programową radiofonii publicznej, zwłaszcza regionalnej.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP stanowczo sprzeciwia się koncepcji rozproszenia służby publicznej poprzez kierowanie części środków pochodzących z abonamentu radiowo-telewizyjnego (lub proponowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tzw. opłaty audiowizualnej) do mediów niepublicznych. Obowiązkiem władz Rzeczypospolitej jest wzmacnianie zdolności publicznej radiofonii i telewizji do właściwego pełnienia służby publicznej, a nie przeznaczanie pieniędzy podatników na wzmacnianie komercyjnych konkurentów mediów publicznych.

W imieniu Delegatów obradujących podczas

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Krzysztof Skowroński

Prezes SDP

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

MEDIA PUBLICZNE

Stwierdzamy, że dzisiaj media publiczne w Polsce nie wypełniają swojej ustawowej misji. W szczególności:

 • nie ukazują rzetelnie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
 • nie respektują w pełni chrześcijańskiego systemu wartości, który za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki,
 • nie sprzyjają swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
 • nie umożliwiają obywatelom i ich organizacjom uczestniczenia w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz nie wykonują prawa do kontroli i krytyki społecznej,
 • nie służą rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
 • nie służą umacnianiu rodziny.

Media publiczne to dzisiaj narzędzie propagandy, a misję publiczną zastąpiło służenie interesom władzy. Zagarnięcie TVP, Polskiego Radia oraz PAP przez partie polityczne uderza w fundamenty demokracji.

Ograniczona jest wolność słowa, zagrożona niezależność mediów publicznych oraz pluralizm debaty publicznej. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest temu zdecydowanie przeciwne.

Patologiczny kształt mediów publicznych przejawia się także w postaci łamania podstawowych standardów pracy obowiązujących dziennikarzy w systemie demokratycznym. Do tych podstawowych standardów należą:

 • prezentowanie rzeczywistości uwzględniającej różne punkty widzenia, niezależnie od swoich poglądów (zasada obiektywizmu),
 • niełączenie faktów z komentarzami czy opiniami (zasada oddzielenia informacji od komentarza),
 • działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy (zasada uczciwości),
 • poszanowanie ludzkiej godności, praw, prywatności i dobrego imienia (zasada szacunku i tolerancji),
 • stawianie na pierwszym miejscu interesu odbiorcy, a nie nadawcy (zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy),
 • poczuwanie się do odpowiedzialności za treść i formę przekazu (zasada wolności i odpowiedzialności).

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – najliczniejszego środowiska twórczego skupiającego dziennikarzy w Polsce – rekomenduje Zarządowi powołanie grupy roboczej, której zadaniem będzie stworzenie własnego projektu ustawy medialnej oraz czynne wspieranie wszystkich środowisk zainteresowanych w zmianie obecnego katastrofalnego stanu polskich mediów.

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

MEDIA PUBLICZNE

SDP – najliczniejsze środowisko twórcze skupiające polskich dziennikarzy – w najbliższej przyszłości winno przygotować się do przedstawienia własnych opinii dotyczących kształtu i funkcjonowania mediów publicznych w Polsce. Uważamy, że:

 1. Forma prawno-organizacyjna obecnych spółek Skarbu Państwa wyczerpała się i należy je przekształcić w instytucje użyteczności publicznej.
 2. Podstawą systemu finansowania mediów publicznych winien być abonament lub opłata audiowizualna.
 3. Musi powstać system skutecznej kontroli wykonywania przez publiczną telewizję i radiofonię ich ustawowych zadań.
 4. Musi powstać system oceny pełnienia służby publicznej przez kierownictwo i dziennikarzy.
 5. Musi powstać system specjalnych wymagań i gwarancji dla dziennikarzy mediów publicznych, z obowiązującą w nim klauzulą sumienia.

 

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

MEDIA PUBLICZNE

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP wyraża pogląd, że KRRiT od dawna nie spełnia swoich konstytucyjnych zadań i wymaga rozwiązania. Nie jest realizowany zapis art. 213 Konstytucji, który stanowi, iż „KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.

Przyszły parlament winien zlikwidować KRRiT i powierzyć sprawy sporne w mediach powszechnym sądom, a techniczne – odpowiednim organom.

 

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

MEDIA PUBLICZNE

Nadzwyczajny Zjazd SDP apeluje do Zarządu Głównego SDP o rozpatrzenie możliwości wystąpienia z odpowiednimi działaniami prawnymi przeciwko KRRiTV i Zarządowi TVP SA wobec notorycznego niewywiązywania się tych instytucji z ich ustawowych obowiązków w kwestiach informacji publicznej i respektowania politycznych parytetów w debacie publicznej, czyli lekceważenia podstawowych wymogów debaty społecznej.

 

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

MEDIA REGIONALNE PUBLICZNE

 

Nadzwyczajny Zjazd delegatów SDP zobowiązuje Zarząd Główny SDP do powołania zespołu programowego odpowiedzialnego za przygotowanie szczegółowego stanowiska SDP w sprawie pożądanych zmian w przepisach prawa dotyczących działalności publicznych mediów regionalnych.

Zespół programowy powinien opracować raport o stanie publicznych mediów regionalnych w okresie 1993-2015 oraz na podstawie wniosków z tego raportu przedstawić rekomendacje dla polityki państwa polskiego w następujących kwestiach:

 1. Status prawno-organizacyjny regionalnych nadawców publicznych. Zespół powinien zaproponować modele alternatywne wobec rozwiązań zastanych. W odniesieniu do oddziałów regionalnych TVP SA zespół programowy powinien przedstawić rozwiązania prowadzące do ich usamodzielnienia lub autonomii.
 2. Decentralizacja produkcji TVP poprzez zwiększenie roli oddziałów TVP jako producentów. Zespół programowy powinien zaproponować rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebie takiej decentralizacji.
 3. Stworzenie wydajnego i stabilnego systemu finansowania publicznej radiofonii i telewizji ze środków publicznych. Zespół powinien przedstawić rozwiązania alternatywne wobec systemu zastanego, a służebne wobec ustawowych obowiązków programowych mediów publicznych.
 4. Gwarancja istnienia niezależnych zespołów dziennikarskich w rozgłośniach regionalnych radia publicznego i oddziałach TVP SA. Uznanie umowy o pracę jako podstawowej formy zatrudnienia dziennikarzy po okresie próbnym. Wyjaśnienie problemu outsourcingu, tzw. umów śmieciowych oraz samozatrudnienia. Zespół powinien zaproponować instrumentarium prawne osiągnięcia tych celów.
 5. Zmiana statusu i wzmocnienie kompetencji rad programowych publicznych mediów regionalnych. Zespół powinien zaproponować odpowiednie rozwiązania prawne.
 6. Wypracowanie czytelnych i etycznych kryteriów finansowania programu publicznych mediów regionalnych przez organa samorządu terytorialnego oraz podmioty komercyjne.

 

UCHWAŁA NR 6

Stanowisko Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

MEDIA REGIONALNE i LOKALNE NIEPUBLICZNE

Apelujemy o przywrócenie mediom regionalnym ich właściwej pozycji w lokalnych społecznościach, przeciwdziałanie monopolizacji mediów regionalnych, wspieranie podmiotów polskich działających na rynku mediów regionalnych i lokalnych oraz o poprawę sytuacji regionalnych mediów publicznych.

Media regionalne, czyli te, których zasięg odbioru jest mniejszy niż ogólnopolski, a większy niż mediów lokalnych, tych działających na najniższym szczeblu podziału administracyjnego, po 26 latach od czasu transformacji ustrojowej znalazły się w bardzo trudnej, a pod niektórymi względami wręcz katastrofalnej sytuacji. Świadczy o tym systematycznie malejąca liczba tytułów, zmniejszająca się liczba odbiorców oraz coraz bardziej marginalne znaczenie tych mediów w publicznym życiu polskich regionów i województw.

Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim likwidacja i centralizacja wielu regionalnych tytułów prasowych oraz komercjalizacja i koncentracja niepublicznych sieci radiowych, systematyczna marginalizacja i uzależnienie od centralnych funduszy regionalnych publicznych rozgłośni i oddziałów telewizji publicznej, dominacja podmiotów zagranicznych na rynku prasy regionalnej (przykładem jest koncern Polska Press Grupa) oraz słabość ekonomiczna podmiotów polskich w porównaniu z europejskimi gigantami. Skutkiem tego jest zanik lokalnej debaty publicznej dotyczącej rzeczywistych i najważniejszych spraw politycznych, gospodarczych czy społecznych w regionach, katastrofalnie malejąca liczba miejsc pracy dla dziennikarzy i przedstawicieli innych medialnych zawodów w regionach oraz ich pauperyzacja. Prowadzi to do rekompensowania tego zjawiska działaniami łamiącymi wszelkie reguły wolnych i niezależnych mediów, jak uzależnienie mediów regionalnych w patologicznym stopniu od lokalnych polityków, samorządów i biznesmenów, niski poziom dziennikarstwa regionalnego oraz tabloidyzacja mediów regionalnych.

Obraz mediów lokalnych, czyli tych działających np. w powiatach, gminach czy małych miastach, jest bardziej pozytywny, choć to właśnie one są najczęściej narażone na naciski zewnętrzne. Wśród setek niepublicznych lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz prywatnych czasopism i gazet jest wiele mediów profesjonalnie realizujących model wolnej i niezależnej prasy, choć także w tym sektorze można wskazać media będące jego absolutnym zaprzeczeniem. W przeważającej większości odbiorcy tych mediów nie są jednak świadomi ani tych różnic, ani zależności, przez co stają się wyjątkowo podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje na szczeblu lokalnym, np. polityczną czy gospodarczą.

Nadzwyczajny Zjazd SDP zobowiązuje Zarząd Główny SDP do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

MEDIA REGIONALNE i LOKALNE NIEPUBLICZNE

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP zobowiązuje ZG SDP do podjęcia działań na rzecz zmiany obowiązującego prawa w celu przeciwdziałania monopolizacji rynku mediów regionalnych. Działania te mają polegać na nagłaśnianiu tej tematyki oraz współpracy w tym zakresie z podmiotami instytucjonalnymi, takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

MEDIA PUBLICZNE

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP domaga się repolonizacji kapitałowej mediów w Polsce.

 

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

MEDIA PUBLICZNE

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP wyraża opinię, że prezes TVP SA Juliusz Braun powinien podać się do dymisji. Spoczywa na nim odpowiedzialność za katastrofalną sytuację organizacyjną, finansową i kadrową w zarządzanej przed niego firmie. Jest winien praktycznej likwidacji aktywności dziennikarskiej i kulturalnej TVP, upolitycznienia i nagminnego braku przestrzegania etyki i misji dziennikarskiej. Prezes Braun odpowiada także za doprowadzenie do upadku większości oddziałów telewizji publicznej.

 

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

 

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP postanawia, by Fundacja Solidarności Dziennikarskiej kontynuowała prace nad budową pensjonatu pod roboczą nazwą „Dom Dziennikarza Seniora”.

 

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP zaleca przekazywać na budowę „Domu Dziennikarza Seniora” od 25 do 50%dochodów Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.

 

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP zaleca Zarządowi Głównemu SDP rozpisanie konkursu na dyrektora Fundacji Solidarności Dziennikarskiej w terminie do końca czerwca 2015 roku.

 

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP rekomenduje Fundacji Solidarności Dziennikarskiej wspieranie rozwoju mediów regionalnych i lokalnych na podstawie złożonych przez nie realnych biznesplanów.

 

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP rekomenduje powołanie zespołu ds. wspierania Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

ZAWÓD DZIENNIKARZA – RAPORT 2015

Postulujemy regularne przeprowadzanie ankiety „Zawód: dziennikarz”, dotyczącej oceny sytuacji zawodowej dziennikarzy w Polsce. Ankieta byłaby przeprowadzana co 3 lata.

 

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

ZAWÓD DZIENNIKARZA – RAPORT 2015

Postulujemy przygotowanie i opracowanie ankiety dotyczącej roli i znaczenia organizacji dziennikarskich w Polsce.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

ZAWÓD DZIENNIKARZA – RAPORT 2015

 

Uważamy za niezbędne i pilne wprowadzenie zmian w ustawie „Prawo prasowe”, ponieważ obecna regulacja jest nieprecyzyjna i nie odpowiada realiom wykonywania zawodu dziennikarza. W szczególności domagamy się:

 1. Sprecyzowania definicji zawodu dziennikarza zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami wykonywania tej profesji,
 2. Wprowadzenia zmian likwidujących karną odpowiedzialność wynikającą z art. 212 kodeksu karnego,
 3. Zagwarantowania dziennikarzom prawa zachowania tajemnicy dziennikarskiej,
 4. Likwidacji obowiązku autoryzacji,
 5. Zdefiniowania i wprowadzenia i klauzuli sumienia.

 

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

 

 

MEDIA PUBLICZNE

 

 

Nadzwyczajny Zjazd Programowy SDP postanawia poprzeć zgłoszenie SDP, jako organizacji społecznej, do postępowania sądowego zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, prowadzonego z powództwa Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” przeciwko Telewizji Polskiej SA oraz Leasing Team Sp. z o.o.

Przedmiotem powództwa Związku Zawodowego „Wizja” jest stwierdzenie nieważności umowy o świadczenie usług dziennikarskich wraz z przejęciem pracowników TVP SA, zawartej pomiędzy Telewizją Polską SA a agencją pracy tymczasowej Leasing Team sp. z o.o. Ta tzw. umowa outsourcingowa objęła 411 pracowników TVP SA, a jej wartość wyniosła ok. 167 mln zł.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania SDP w postępowaniu sądowym są: Elżbieta Ruman, Agata Ławniczak – Loba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały i apele Zjazdu Delegatów SDP z 25-26 października 2014r

 

Warszawa, 26 października 2014 r.

 

Do Ministra Skarbu Państwa

Pana Włodzimierza Karpińskiego

 

Do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Pana Jana Dworaka

 

 

Apel

Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Z zaniepokojeniem obserwujemy działania, podejmowane przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. Przekazanie ponad 400 pracowników tej instytucji, a także znacznej części kosztownego sprzętu do montażu obrazu i dźwięku zewnętrznej firmie Leasing Team, nie mającej żadnego doświadczenia w produkcji programów telewizyjnych, budzi obawy o przyszłość telewizji publicznej. Pozbawienie jej etatowych dziennikarzy, montażystów i innych pracowników twórczych może spowodować, że zagrożona zostanie misja tej instytucji. Szczególnie dziwi objęcie tym eksperymentem dziennikarzy i innych pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, przygotowujących codzienne serwisy informacyjne, programy publicystyczne, transmisje z ważnych wydarzeń społecznych i politycznych.

Niepokój budzi fakt, że ani związki zawodowe działające w TVP, ani Rada Pracownicza nie zostały dopuszczone do zapoznania sia z umową zawartą z firmą Leasing Team. Dziwi też brak zainteresowania sytuacją przez właściciela spółki TVP S.A. czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, a także przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Istnieją poważne obawy, że w niedługim czasie Telewizja Polska S.A. stanie się jedynie emitentem programów, przygotowywanych przez firmy zewnętrzne. Przestanie być miejscem twórczej pracy, jakim była przez kilkadziesiąt lat. Nie wolno do tego dopuścić.

Wzywamy Ministra Skarbu Państwa i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do ratowania publicznej telewizji, do czego są zobowiązani przez ustawodawcę.


 

W imieniu Zjazdu Delegatów SDP

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

 

Kliknij poniżej i

 

PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ PREZESA KRRiTV

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała

Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

z dnia 26 października 2014 r.

 

Obradujący w Warszawie, stolicy Polski Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zwraca się do właścicieli, nadawców, dziennikarzy, redaktorów i wydawców mediów z całego świata z następującym apelem:

Nie ma tygodnia, miesiąca i roku, aby polscy dyplomaci na wszystkich - bez mała - kontynentach nie musieli usilnie korygować nieustających świadomych lub nie „pomyłek” redakcji prasowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych, używających terminów „polskie obozy śmierci” czy „obozy Zagłady w Polsce”.

W 75 lat od wybuchu w 1939 roku II wojny światowej wywołanej przez III Rzeszę Niemiecką, sprawczynię tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” oraz „eksperymentów medycznych” i Holokaustu, czego symbolem pozostanie na wieki były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i Zagłady KL Auschwitz–Birkenau na terenie okupowanej Polski, której nie było wówczas na mapie Europy – apelujemy, aby bez zbędnej zwłoki przystąpić zgodnie z prawdą historyczną do ofensywnego wyjaśniania szczegółów tragicznej historii świata.

Najbliższą i najlepszą okazją do tego będzie przypadająca 27 stycznia 2015 roku 70. rocznica oswobodzenia więźniów KL Auschwitz-Birkenau oraz innych obozów Zagłady w różnych miejscach Europy okupowanej w latach 1939 – 1945 przez hitlerowskie Niemcy.

To czas najwyższy, aby w sposób spokojny i wyważony, w oparciu o niezbite dokumenty i fotografie pomóc w ostatecznym unieważnieniu kłamstwa oświęcimskiego i propagandowych tez, które mają usprawiedliwiać dawnych nazistów z Niemiec kosztem Polski.

Trzeba raz na zawsze przywrócić pamięć o popełnionych zbrodniach i przemienić ją - czcząc w ten sposób niewinne ofiary niemieckich „fabryk śmierci” w czasach Shoah czyli Zagłady.


 

W imieniu Zjazdu Delegatów SDP

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały, apele i stanowiska zjazdu SDP w dniach 1-2 października 2011 - omówienie 

Zjazd delegatów SDP podjął szereg uchwał, w tym:

 - uchwały dotyczące mediów publicznych i komercyjnych;

- zobowiązał Zarząd Główny do prac, mających doprowadzić do zmian w prawie prasowym i w ustawie o dostępie do informacji publicznej;

- zobowiązał ZG do podjęcia działań nad utworzeniem Domu Seniora Dziennikarza;

- do prac nad powołaniem Izby Dziennikarskiej, której celem byłaby  ochrona interesów środowiska dziennikarskiego;

- uchwałę zobowiązującą do podjęcia działań w celu zabezpieczenia prawa do tajemnicy dziennikarskiej;

- uchwałę o prawnej ochronie swobody wypowiedzi dziennikarskiej.

Zjazd podjął również uchwałę w sprawie nadania byłej prezes SDP, Krystynie Mokrosińskiej, tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przyznano także honorowe  członkostwo Alexemu Storożyńskiemu, dziennikarzowi amerykańskiemu, prezesowi Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi za artykuły o Polsce.

 

Zjazd zwrócił się z apelem m.in:

- do redakcji polskich mediów o poświęcanie więcej uwagi sprawom zagranicznym;

- do władz Białorusi o zaprzestanie represji wobec wiezionym i prześladowanym dziennikarzom;

- przeciwko represjonowaniu dziennikarzy w Turcji;

 

Zjazd delegatów ogłosił również stanowisko w sprawie wprowadzenia klauzuli  etycznej do umów zawieranych z dziennikarzami oraz w sprawie odpolitycznienia i odpartyjnienia mediów publicznych w Polsce.

Delegaci postanowili również pracować nad zmianami w statucie SDP i zwołać specjalny zjazd poświęcony tej sprawie.

 

Na portalu uruchomione zostały fora dyskusyjne dotyczące:

- dyskusji nad statutem

- dyskusji na temat prawa prasowego oraz

- na temat powołania Izby Dziennikarskiej

 

Wszystkie uchwały, stanowiska, apele i wnioski zostaną opublikowane na portalu po otrzymaniu ich w ostatecznym brzmieniu z sekretariatu SDP. Większość z nich jest już w załącznikach.

 


 

                                       LISTA WNIOSKÓW, APELI ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW,

 
                     KTÓRE WPŁYNĘŁY DO KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW  WALNEGO ZJAZDU  SDP
 
 
1.      Wniosek Krzysztofa Bobińskiego o poprawę ochrony prawnej swobody wypowiedzi dziennikarskiej
2.      Wniosek Krzysztofa Bobińskiego o nowelizację tej części Prawa prasowego, która godzi
            w zasady wolności i krytyki prasowej
3.      Wniosek Marka Wrońskiego o skuteczniejszy dostęp do informacji publicznej
4.      Wniosek Krzysztofa Bobińskiego o zabezpieczenie tajemnicy dziennikarskiej
 
[Te wnioski/projekty uchwał spełniają wszystkie wymogi formalne. - OB]
 
5.      Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Domu Dziennikarza Seniora o zaliczenie tego zadania
do statutowych obowiązków SDP
[ocena prawna: uchwała wymaga zmiany Statutu SDP]
6.      Wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej SDP o uściślenie zasad współpracy między Komisją
a Prezydium Zjazdu
[już uwzględniony w regulaminie zjazdu]
7.       Wniosek Małgorzaty Kamińskiej - Bruszewskiej/Barbary Rogalskiej o zaniechanie działań
na rzecz przekształcenia SDP w organizację pożytku publicznego
[brak trzech nieodzownych podpisów odręcznych: wnioskodawczyni oraz dwóch delegatów]
8.      Wniosek Jacka Wegnera o likwidację prezesury honorowej SDP
[jw. - brak trzech odręcznych podpisów]
9.      Wniosek Olgi Branieckiej o przywrócenie w SDP instytucji dwuletniego stażu kandydackiego w relacji mistrz-uczeń
[brak jednego podpisu]
10. Projekt uchwały Małgorzaty Mazurkiewicz o wpisanie do statutowych obowiązków SDP powołania fundacji, która sfinalizuje utworzenie Domu Dziennikarza Seniora
[ocena prawna: jeśli to ma być fundacja, bezcelowe jest wpisywanie tego celu do Statutu – KRS!]
11. Wniosek Wandy Konarzewskiej o zmianę analogowego pisma „Forum Dziennikarzy” w wirtualny niezależny portal internetowy pod patronatem SDP z samodzielnym zespołem redakcyjnym
[ocena prawna: brak jednego podpisu; tekst nie spełnia wymogów projektu uchwały, niejasne jest określenie „pod patronatem SDP”, nie wiadomo, kto ma prowadzić finanse i ponosić koszty; do przeredagowania]
12. Wniosek Andrzeja Dramińskiego o stosowanie przepisów KPA w skargach do naczelnych organów państwowych
[brak trzech podpisów odręcznych]
13. Wniosek Andrzeja Dramińskiego o monitorowanie przez SDP procesów sądowych z udziałem
dziennikarzy jako stron
[brak trzech odręcznych podpisów]
14. Krzysztof Bobiński – więcej uwagi dla spraw zagranicznych i stosunków międzynarodowych
[apel; brak jednego podpisu]
15. Henryk Czechowski - pięć wniosków, z czego jeden niemal tożsamy z projektem uchwały Małgorzaty Mazurkiewicz, patrz- nr 10.);   realizacja pozostałych czterech wymaga zmiany w paragrafie 12. Statutu; plus obszerna refleksja na temat Walnego Zjazdu Oddziału Krakowskiego
[ocena prawna: nie rekomenduje się zmian w Statucie; sugestia niżej podpisanej: całość do przeredagowania? wniosek do wycofania? zwrócenie się do Zjazdu o zmianę paragrafu 12.?
W takim razie należy złożyć projekt zmian. Nadto brak trzech odręcznych podpisów. - OB]
16. Wanda Konarzewska – projekt uchwały, wprowadzającej w życie programy i struktury kształcenia ustawicznego osób, wykonujących zawód dziennikarza, a także program szkoleń - z sugestią finansowania ze środków publicznych i prywatnych kształcenia zawodowego oraz edukacji dziennikarzy
[wątpliwość prawna; czy zarejestrowaliśmy w KRS działalność gospodarczą i edukacyjną?
No i brak jednego podpisu. - OB]
 
[Tu się kończą wnioski i projekty uchwał, a zaczynają apele, żądania, dezyderaty oraz inne formy wyrazu. - OB]
                                          
17. Krzysztof Bobiński – więcej uwagi dla spraw zagranicznych i stosunków międzynarodowych
[apel; brak jednego podpisu. - OB]]
18. Bartosz Ławski – odpolitycznić polskie media, uwolnić je od nacisków partii tudzież organów władzy wszelakiej, wesprzeć media publiczne w staraniach o odzyskanie zaufania społecznego
[apel; brak dwóch podpisów. - OB]]
19. Krzysztof Bobiński – do władz Białorusi: zaprzestać represji wobec niezależnych mediów i dziennikarzy
[apel; brak dwóch podpisów. - OB]
20. Małgorzata Mazurkiewicz – do Zarządu Głównego SDP: wzmóc ochronę praw pracowniczych dziennikarzy
[apel.- OB]
21. Wanda Konarzewska – do Zarzadu Głównego SDP: zwołać Okrągły Stół wszystkich stowarzyszeń dziennikarzy o charakterze twórczo-zawodowym, dziennikarskich związków zawodowych oraz innych organizacji medialnych celem powołania federacyjnej struktury konsultacyjnej dziennikarskich organizacji pozarządowych
[apel; brak dwóch podpisów. - OB]
22. Krzysztof Bobiński – do dyrekcji Radia Eska Rock: ukarać dwóch dziennikarzy, którzy na antenie znieważyli członka SDP Alvina Gajadhura, kpiąc z jego ciemnego koloru skóry
[dezyderat; brak dwóch podpisów. - OB]
23. Krzysztof Bobiński – do prezydenta Turcji, Abdullaha Guli: uwolnić 57 więzionych dziennikarzy
[żądanie; brak dwóch podpisów. - OB]
 
 
                                               Zgłoszenia do zabrania głosu w dyskusji
 
      
24. Marcin Wolski
[brak odręcznego podpisu. - OB]
25. Henryk Kościelny
[brak jw. - OB]
26. Michał Orzechowski
[brak jw. - OB]
27. Kaja Bogomilska
[brak jw. - OB]
 
 
To wszystko, co komisja uchwał i wniosków otrzymała do 29 września 2011 roku.
 
 
                                                            Życząc owocnych obrad, kreśli się niniejszym
 
 
                                                                     Za Komisję Uchwał i Wniosków
  
                                                                      Henryka Dobosz-Kinaszewska
                                                                      Olga Braniecka
 
(Z trzecim członkiem komisji – red. Piotrem Ferencem - kontaktu nie udało się nawiązać)
                                                                    
 
 
p.s. treść niektórych propozycji uchwał jest na:                                                                            
 
 
 
                                         

 

 


 

Zjazd wznowi obrady w sobotę 1 października 2011 r. o godz. 12.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal.

18-06; (11:10) (Warszawa)

 Warszawa, 18 czerwca 2011 r.

 

 

K O M U N I K A T

 W  dniu 18 czerwca 2011 r. o godz. 11:10 w obecności 14 delegatów Zjazd Delegatów SDP wznowił obrady.

Prezydium, reprezentowane przez przewodniczącego Marcina Wolskiego i sekretarza Zbigniewa Rytela, ogłosiło przerwę w obradach Zjazdu Delegatów SDP do 1 października 2011 r., co zgromadzeni przyjęli do akceptującej wiadomości.

Zjazd wznowi obrady w sobotę 1 października 2011 r. o godz. 12.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal. 

 1. Prezydium
 2. Zjazdu Delegatów SDP

 

 

Warszawa, 15 czerwca 2011 r.

 

K O M U N I K A T

 

Prezydium Zjazdu Delegatów SDP informuje, że zgodnie z uchwałą zjazdu z dnia 5 czerwca 2011 r. obrady zjazdu kontynuowane będą w dniu 18 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie w sali nr 14a (II piętro).

Jednocześnie Prezydium, działając na podstawie par. 5, ustęp 2 Regulaminu Obrad Zjazdu, informuje, że jedynym elementem posiedzenia zjazdu będzie zarządzenie przerwy w obradach zjazdu do dnia 1 października 2011 r. do godz. 12.00.

W terminie 1 – 2 października 2011 r. realizowane będą kolejne punkty Porządku Obrad Zjazdu (wybór władz statutowych, dyskusja programowa

i inne). Szczegółowe informacje przesłane zostaną delegatom w terminie przewidzianym Statutem SDP.

 

Prezydium Zjazdu Delegatów SDP

 

Przewodniczący  Marcin Wolski

 

Z-ca Przewodniczącego Michał Kobosko

 

Sekretarz Zbigniew Rytel

 

Sekretarz Tadeusz Woźniak


 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl