REGULAMIN

portalu internetowego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

Niniejszy portal internetowy jest prowadzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110216.


§ 1

Definicje regulaminowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 1. 1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora portalu oraz administratora danych osobowych, którym jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie,

 2. 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę fizyczną korzystającą z forum lub bloga,

 3. 3. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym umożliwiające dokonywanie wpisów na forum oraz prowadzenie bloga, do którego dostęp jest uzależniony od podania imienia i nazwiska Użytkownika oraz hasła,

 

§2

Rejestracja użytkownika

 

  1. 1. Dokonywanie przez Użytkownika wpisów na forum lub blogu wymaga rejestracji u Administratora.

  2. 2. W celu rejestracji Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane:
   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość, w której Użytkownik jest zameldowany na pobyt stały, bez wskazania adresu) z adresem, adres poczty elektronicznej. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.

  3. 3. Dane, o których mowa w ust. 2 muszą być dokładne i zgodne ze stanem faktycznym.

  4. 4. Po podaniu danych określonych w ust. 2 użytkownik wybiera hasło dostępu
   do Konta Użytkownika.

  5. 5. W celu zweryfikowania prawdziwości danych, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość od Administratora. Odebranie wiadomości oraz zastosowanie się do zawartych w niej wskazań umożliwia aktywację Konta Użytkownika.

  6. 6. Zarejestrowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
   Po zarejestrowaniu użytkownik ma prawo do dokonywania wpisów na forum oraz prowadzenia bloga.

 

§ 3

Ochrona danych osobowych

 

 1. 1. Podając dane osobowe określone w § 2 Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

 2. 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do udostępniania forum i bloga.

 3. 3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 nie są przetwarzane w celach komercyjnych.

 4. 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika.

 

§4

Zasady korzystania z portalu. Odpowiedzialność prawna

 

  1. 1. Korzystanie z portalu (w tym forum i bloga) jest bezpłatne.

  2. 2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika na forum lub blogu ponosi wyłącznie Użytkownik.

  3. 3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika na forum lub blogu nie mogą:

   1. 1) Naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,

   2. 2) Godzić w dobra osobiste,

   3. 3) Naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,

   4. 4) Naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,

   5. 5) Stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.

  4. 4. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu, jednak ma prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o niezgodności tych materiałów lub treści z ust. 3.

  5. 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 2 ust. 3 lub § 4
   ust. 3 Regulaminu, Administrator ma prawo:

 1. 1) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika na forum lub blogu,

 2. 2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,

 3. 3) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,

 4. 4) skasować Konto Użytkownika.

w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

  1. 6. Administrator ma prawo zobowiązać Użytkownika do udzielenia wyjaśnień
   w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie Regulaminu. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień Administrator może zastosować środki regulaminowe (ust. 5).

  2. 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika jest równoznaczna z usunięciem wpisów i bloga.

  3. 8. W przypadku likwidacji Konta Użytkownik może otrzymać umieszczone przez niego na forum lub blogu treści lub inne materiały w wersji zarchiwizowanej,
   pod warunkiem, że ich przekazanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, po pokryciu wynikających stąd kosztów.

  4. 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę
   w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.

  5. 10. Informacje i komunikaty dla Użytkowników będą publikowane na stronie www.sdp.pl Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powyższymi informacjami.

  6. 11. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ignatowicz@sdp.pl

  7. 12. Korzystanie z materiałów umieszczonych na portalu (w tym forum i blogach) przez Użytkowników oraz przez osoby niezarejestrowane jest dopuszczalne
   wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 04.02.1994 r.
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem art. 25, 34 i 35 ustawy. Do materiałów umieszczonych na portalu poza blogami i forum ma prawo Administrator, chyba, że z ich treści lub kontekstu wynika co innego.

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem forum lub bloga.

 2. 2. Każda osoba korzystająca z portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna,
  że materiały umieszczone na portalu nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 3.

 3. 3. Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (§ 4 ust. 11).

 4. 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz szczegółowe uzasadnienie.

 5. 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 6. 6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

  1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2011

  2. 2. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w terminie 7 dni od ich opublikowania zgodnie z §4 ust.10.

  3. 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.

  4. 4. W sprawach nienormowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej iod@perfectinfo.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędny do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl