Nagroda Główna Wolno­ści Słowa

Lutomski Jacek, Gottesman Krzysztof i Zalewska Luiza, „Rzeczpospolita”

współ­autorzy publikacji Raport o tele­wizji. Tydzień z pilotem

- za bardzo rzetelne i obiektywne przedstawienie rze­czywistości najpotężniejszego me­dium - telewizji, publicznej i komer­cyjnej

 

Kasprów Rafał „Rzeczpospolita”

tekst Zagi­niona autostrada

Londowska Halina Polskie Radio Białystok

audycja radiowa ,,Właściwość według wła­ściwości

Wasztyl Bogdan „Dziennik Polski”

tekst Pa­ragraf na "Wujka"

 

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

Hugo-Bader Jacek „Gazeta Wyborcza”

autor tekstu Archipelag złotego deszczu

- za ukaza­nie dramatycznych losów twórców nuklearnej potęgi Związku Ra­dzieckiego, opartej na niewolni­czym podporządkowaniu naukow­ców idei mocarstwowej.

 

Urbanowicz Juliusz „Wprost”

cykl artykułów o krajach-pariasach: Ku­bie i Iranie

 

Nagroda Watergate

Marszałek Anna i Kraskowski Leszek „Rzeczpospolita”

tekst Tajemniczy lobbysta

- za ukazanie mechanizmu korupcji na styku władzy państwowej i wielkie­go biznesu.

 

Dańko Ireneusz, Janowski Dariusz i Kalicki Włodzimierz „Gazeta Wyborcza”

cykl tekstów Polowanie na białe kruki

Głuchowski Piotr „Gazeta Wyborcza”

tekst Nietykalni, czyli korupcja w wy­miarze sprawiedliwości

 

Nagroda im. Jacka Kalabińskiego

Bartosik Dawid

informacja Raport UOP o bezpieczeństwie państwa, opublikowany w Internecie (PAP)

- za bezprecedenso­we ujawnienie sprawy zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

 

Nagroda im. Marka Cara

zespół dziennikar­ski „Rzeczpospolita On Line" „Rzeczpospolita”

- za profesjo­nalny serwis informacyjny złożony z materiałów gazety i tekstów pisa­nych specjalnie dla wydania internetowego.

 

ze­spół Gazety Internetowej Telewi­zyjnej Agencji Informacyjnej

TVP.

 

Nagroda im. prof. Ste­fana Myczkowskiego

 

za publikacje prasowe

Mierzyńska Elżbieta „Gazeta Olsztyńska”

cykl tekstów Publiczna debata Ol­sztyn XXI wieku

- za zainicjowanie publi­cznej debaty na temat ochrony przestrzeni miasta

 

Fostakowska Anna „Gazeta Wyborcza”

tekst Mięśniaki podróżują trzecią kla­są

Ligęza-Sienniarska Ewa dwutygodnik „Środowisko”

tekst Chlor - podstępny zabój­ca

 

za audycje radiowe

Piłatowska Irena Studio Reportażu i Doku­mentu Polskiego Radia

audycja Dzień gniewu, dzień ostatni

- za dramatyczną re­lację o bestialstwie kłusowników ryb.

 

Borowik Czesława Polskie Radio Lublin

audycja Słynne kozy pani Kasi

Kaczkowska Anna Polskie Radio Lublin

audycja Park

 

za programy telewizyjne

Markowska-Resich Danuta i Lenarczyk Elżbieta TVP Program 1.

reportaż filmowy Stop - temat dla ekologa - Rajd "Kormoran"

- za wielostronne przedstawienie konflik­tu wokół rajdu samochodowego na terenie chronionym.

 

Bogoryja-Zakrzewski Adam „Panorama” TVP

blok materiałów ekologicznych

Sławińska Beata OTV Poznań, TVP

reportaż fil­mowy „Wataha”

 

Nagrody i wyróżnienia im. Władysława Grabskiego

 

- za publikacje prasowe

Bartuś Zbigniew -,,Dziennik Polski",

Wasztyl Bogdan - „Dziennik Polski".

Brokowska Beata - „Gazeta Olsztyńska",

Mierzyńska Elżbieta -,,Gazeta Olsztyńska",

Trusewicz Iwona -,, Rzeczpospolita".

 

- za audycje radiowe:

Kaczkowska Anna Polskie Radio Lublin.

 

- za programy telewizyjne

Lewicka-Ritter Krystyna - OTV Bydgoszcz, TVP

 

OBJAŚNIENIA:

Kategoria I

Nagroda Główna Wolno­ści Słowa za publikacje w obro­nie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywa­telskich i praw człowieka

Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publika­cje o wydarzeniach/problemach międzynarodowych

Kategoria III

Nagroda Watergate za publikacje z zakresu dziennikar­stwa śledczego

Kategoria IV

Nagroda im. Jacka Kalabińskiego za pierwszeństwo w podaniu informacji

Kategoria V

Nagroda im. Marka Cara za informacyjne publikacje internetowe

Kategoria VI

Nagroda im. prof. Ste­fana Myczkowskiego z dziedziny ochrony środowiska

Kategoria VII

Nagrody i wyróżnienia im. Władysława Grabskiego

Za publikacje o tematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnie­niem problemów małych i średnich przedsiębiorstw

 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl