Nagroda Główna - Wolność Słowa

Piłatowska Irena, Studio Re­portażu i Dokumentu, Polskie Ra­dio

audycja pt. Prawda odwrócona - Studio Re­portażu i Dokumentu, Polskie Ra­dio

- za odwagę przeciwstawienia się, w poszukiwaniu prawdy, obie­gowym sądom środowiska dzien­nikarskiego, opinii publicznej i poli­tyków

 

Bartuś Zbigniew ,,Dziennik Polski”

tekst ,,Uznany za winnego”,

Dakowicz Agnieszka, Grochmalski Piotr, Rusek Stanisław i Szczepa­nik Jacek - „Głos Wielkopolski”

tekst ,Zabije mnie sumienie

Kasprów Rafał i Leski Jacek ,,Rzeczpospolita”

tekst Sztuka negocjacji

Kraskowski Leszek ,, Rzeczpospolita”

  • za tekst pt. ,Operacja Kongo

Lipiński Piotr „Gazeta Wyborcza”

tekst Mięso, a w środku rzeźnik

 

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

Węglarczyk Bartosz, „Gazeta Wyborcza”

tekst pt. Przez pięć kręgów

- za błyskotliwe przed­stawienie starań polskich polity­ków, dyplomatów i Polonii amery­kańskiej oraz amerykańskich przy­jaciół Polski o wprowadzenie na­szego kraju do NATO

 

Hugo-Bader Jacek -,,Gazeta Wyborcza”

tekst Zjednoczone Emiraty Radziec­kie

Michałowska Ewa i Piotrowski Tomasz - Studio Reportażu i Do­kumentu, Polskie Radio

audy­cja Droga do NATO, czyli Po­laków daty graniczne

Milewicz Waldemar - Telewizyjna Agencja In­formacyjna i Program l TYP

reportaże telewizyjne Gdy za­biją ci brata i Wakacje w Kosowie, czyli 5 dni wojny

Reszka Paweł - „Rzeczpospolita”

cykl tekstów Rosja w kryzysie

 

Nagroda Dylematy '99

Cichocka-Bójko Jadwiga [Elżbieta], „Gazeta Wyborcza”

cykl ar­tykułów o reformie ochrony zdro­wia

- za umiejętność kompetentnego, rzetel­nego i wiarygodnego poinformo­wania i wyjaśnienia skomplikowa­nych problemów koniecznej i trud­nej reformy ochrony zdrowia

 

Michał Bogusławski, Katarzyna Kościelak, Agnieszka Ostrowska, Mira Prajsner i Agnieszka Siwek Dział Form Dokumentalnych, Program 2 TYP

program doku­mentalny Dąbrówka Królewska-Derc z cyklu Nasze miejsce

Barbara Pietkiewicz i Ewa Wilk -,,Polityka”

cykl artykułów Akcja publicystyczna – Zamknijmy domy dziecka

 

OBJAŚNIENIA:

Kategoria I

Nagroda Główna Wolności Słowa

Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o wydarzeniach lub problemach międzynarodowych

Kategoria III

Nagroda Dylematy ’99 za publikacje na temat reform społecznych – między koniecznością a realiami

Kategoria IV

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego za publikacje z dziedziny ochrony środowiska

Kategoria V

Publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne o tematyce ekonomicznej, ukazujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (odrębne jury)

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl