PRODUCENT
w Instytucie Stefana Starzyńskiego
Miejsce pracy: Warszawa
 

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby, do zadań której będzie należało m.in.:

współtworzenie planów projektów edukacyjnych realizowanych przez zespół,
koordynowanie projektów edukacyjnych, w szczególności muzycznych

(koncerty, imprezy masowe, wydawnictwa i in.),

 • produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
 • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
 • kontakt z kontrahentami i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

Poszukujemy osoby:

 • z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 • z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
 • samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
 • skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 • potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
 • lubiącej pracę w zespole,
 • znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 • o wysokiej kulturze osobistej.

Mile widziane będą:

 • wiedza varsavianistyczna i / lub z obszaru historii, historii sztuki,
 • zainteresowanie kulturą współczesną, muzyką, teatrem, fotografią,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • udział w organizacji jednych z najlepszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Warszawie.
 •  
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym

do 14.04.2019 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego   ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

z dopiskiem: „Producent- Instytut Stefana Starzyńskiego”

lub za pomocą przycisku do aplikowania.
Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
 

Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV
oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Powstania Warszawskiego informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).
W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników.
W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.
   
 
Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl